Attīstība

Aktuālā informācija par SIA “EcoHeat Latvia”(iepr. nos. SIA “Ilūkstes siltums”) īstenotajiem projektiem

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, turpinās būvniecības darbi saskaņā ar iepirkuma līgumu un darbu izpildes grafiku. Projekta noslēgums plānots 12.12.2023.

Publicēts: 20.03.2023.

 

Aktuālā informācija par SIA “EcoHeat Latvia”(iepr. nos. SIA “Ilūkstes siltums”) īstenotajiem projektiem

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, turpinās būvniecības darbi saskaņā ar iepirkuma līgumu un darbu izpildes grafiku. Projekta noslēgums plānots 12.12.2023.

Publicēts: 20.12.2022.

 

Aktuālā informācija par SIA “EcoHeat Latvia”(iepr. nos. SIA “Ilūkstes siltums”) īstenotajiem projektiem

Projekta “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, īstenošana turpināsies līdz 18.12.2022.

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, turpinās būvniecības darbi saskaņā ar iepirkuma līgumu un darbu izpildes grafiku. Projekta noslēgums plānots 12.12.2023.

Publicēts: 19.09.2022.

 

Pagarina katlumājas pārbūves projekta īstenošanas termiņu

Projekta “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, īstenošanas rezultātā 2021./2022. gada apkures sezonā centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumus varēja saņemt 5 jauni patērētāji (Ilūkstes 1. vidusskolas skolas un kopmītnes ēkas, SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, dzīvojamā māja Raiņa ielā 49). Projekta noslēgums plānots 18.12.2022.

19.05.2022. SIA “EcoHeat Latvia” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra parakstīja grozījumus līgumā par projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040. Ar minētajiem grozījumiem projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 12.12.2023. Projektā turpinās būvniecības darbi saskaņā ar iepirkuma līgumu un darbu izpildes grafiku.

Publicēts: 20.06.2022.

 

Uzņēmums maina nosaukumu uz SIA “EcoHeat Latvia”

04.02.2022. SIA “EcoHeatPro” atkārtoti mainīja nosaukumu uz SIA “EcoHeat Latvia”.

Projekta “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, īstenošanas rezultātā 2021./2022. gada apkures sezonā centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumus varēja saņemt 5 jauni patērētāji (Ilūkstes 1. vidusskolas skolas un kopmītnes ēkas, SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, dzīvojamā māja Raiņa ielā 49). Projekta noslēgums plānots 18.12.2022.

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, turpinās būvniecības darbi, kurus veic iepirkuma procedūrā izvēlētais būvnieks SIA “P.M.G.”. Būvniecības darbi notiek saskaņā ar darbu izpildes grafiku.

Publicēts: 18.03.2022.

 

Projekta rezultātā centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgti 5 jauni klienti

Jāatgādina, ka 10.06.2021. tika pabeigta jaunu siltumtīklu izbūve SIA “EcoHeatPro” īstenotajā projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039. Projekta rezultātā tika izbūvēti jauni siltumtīkli un centralizētajai siltumapgādes sistēmai pieslēgti 5 jauni klienti (Ilūkstes 1. vidusskolas skolas un kopmītnes ēkas, SIA “Veselības centrs Ilūkste”, Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrs, dzīvojamā māja Raiņa ielā 49).

Projekta rezultātā tiks uzlabota Ilūkstes siltumapgādes sistēmas efektivitāte, jaunajiem patērētājiem saņemt centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumus, kā arī samazināsies sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

17.12.2021. SIA “EcoHeatPro” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra parakstīja grozījumus līgumā par projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039. Ar minētajiem grozījumiem projekta īstenošanas termiņš tika pagarināts līdz 18.12.2022. Projekta “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, īstenošanas termiņš paliek nemainīgs.

Publicēts: 20.12.2021.

 

Aktuālā informācija par SIA “EcoHeatPro”(iepr. nos. SIA “Ilūkstes siltums”) īstenotajiem projektiem

12.08.2021. SIA “Ilūkstes siltums” mainīja nosaukumu uz SIA “EcoHeatPro”, jo, paplašinot darbību, uzņēmums ir izgājis ārpus Ilūkstes novada un nodrošina siltumapgādes pakalpojumus ne tikai Latgalē, bet arī Vidzemē.

Kā jau iepriekš tika atzīmēts, 10.06.2021. tika oficiāli pabeigta jaunu siltumtīklu izbūve SIA “EcoHeatPro” īstenotajā projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039.

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, būvniecības darbi ir aizkavējušies no būvniecības uzņēmuma un SIA “EcoHeatPro” neatkarīgu apstākļu dēļ.

Publicēts: 20.09.2021.

 

SIA “Ilūkstes siltums” ir pabeigusi siltumtīklu izbūvi, turpinās katlumājas būvniecība

SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajā projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, tika pabeigta jaunu siltumapgādes tīklu izbūve aptuveni 800 metru garumā, kas nodrošinās 5 jaunu klientu pieslēgšanu centralizētajai siltumapgādes sistēmai.

10.06.2021. Ilūkstes novada pašvaldības būvvaldes izdeva Aktu par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta rezultātā tiks uzlabota Ilūkstes siltumapgādes sistēmas efektivitāte, nodrošināta iespēja jauniem klientiem pieslēgtiem un saņemt centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumus, kā arī samazināsies ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 676 389.99 EUR, tai skaitā kopējās attiecināmās izmaksas 559 000.00 EUR, no kurām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 40% jeb 223 600.00 EUR.

Projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, turpinās būvniecības darbi, kurus veic iepirkuma procedūrā izvēlētais būvnieks SIA “P.M.G.”.

Publicēts: 18.06.2021.

 

Siltumtīklu būvdarbi turpinās, noslēgts līgums arī par katlumājas būvniecību

SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajā projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, ziemas sezonas laikā būvniecības darbi tika apturēti. Darbi tiks atsākti iestājoties siltākam laikam. Projektu plānots pabeigt līdz 2021.gada vasarai, savukārt pašu projektu līdz 2021.gada beigām.

Otrajā SIA “Ilūkstes siltums” īstenotā projekta “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, realizācijai izsludinātā iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība esošās biomasas katlumājas pārbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-K-2020/KF_1, noslēdzās 28.01.2021.

Iepirkuma procedūras rezultātā 01.03.2021. SIA “Ilūkstes siltums” ar iepirkuma procedūras uzvarētāju SIA “P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021, noslēdza Būvdarbu līgumu Nr. Nr. IL-K-2020/KF_1 par līguma cenu 770 000,00 EUR bez PVN. Būvniecības darbus plānots pabeigt līdz nākamajai apkures sezonai.

Publicēts: 19.03.2021.

 

Aktuālā informācija par SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

Iepirkuma procedūras rezultātā 10.09.2020. SIA “Ilūkstes siltums” un SIA “HEKTORS” noslēdza Būvdarbu līgumu Nr. IL-T-2020/KF_3 par līguma cenu 224 027,93 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039.

Šobrīd SIA “HEKTORS” veic jauno siltumtīklu izbūves būvdarbus.

Savukārt, projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, izsludinātā iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība esošās biomasas katlumājas pārbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-K-2020/KF_1, nav noslēgusies.

Publicēts: 18.12.2020.

 

Izsludināti iepirkumi SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

20.07.2020. SIA “Ilūkstes siltums” izsludināja iepirkuma procedūru “Būvdarbi siltumtīklu izbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-T-2020/KF_3.

Iepirkuma komisija 07.09.2020. pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “HEKTORS” (reģ. Nr. 45403001668) ar piedāvāto līgumcenu 224 027,93 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039.

Paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātu un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/).

Iepirkuma procedūras rezultātā 10.09.2020. SIA “Ilūkstes siltums” un SIA “HEKTORS” noslēdza Būvdarbu līgumu Nr. IL-T-2020/KF_3 par līguma cenu 224 027,93 EUR bez PVN.

31.08.2020. SIA “Ilūkstes siltums” izsludināja iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība esošās biomasas katlumājas pārbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-K-2020/KF_1. Pretendentu piedāvājumi iepirkuma procedūrā jāiesniedz līdz 21.09.2020.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040.

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/).

Publicēts: 18.09.2020.

 

SIA “Ilūkstes siltums” veiks jaunus būvniecības iepirkumus

Šobrīd SIA “Ilūkstes siltums” strādā pie tā, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktu publiskos iepirkumus projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumiem, būvdarbiem un būvuzraudzībai, kas ļautu īstenot minētos projektus.

Iepirkuma procedūru par būvniecības darbiem projektā “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, plānots izsludināt līdz 2020.gada 31.jūlijam.

Iepirkuma procedūru par būvniecības darbiem projektā “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, plānots izsludināt līdz 2020.gada 30.septembrim.

Visa informācija par iepirkuma procedūru tiks publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/).

Publicēts: 19.06.2020.

 

SIA “Ilūkstes siltums” pagarina projektu īstenošanas termiņu

2020.gada 13.februārī SIA “Ilūkstes siltums” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra parakstīja grozījumus līgumā par projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, un līgumā par projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040. Ar minētajiem grozījumiem abu projektu īstenošanas termiņš tiek pagarināts līdz 36 mēnešiem.

Projektu īstenošanas termiņa pagarinājums bija nepieciešams, lai SIA “Ilūkstes siltums” varētu sagatavot un veikt jaunas iepirkuma procedūras. Šobrīd ir uzsākts darbs pie jaunu iepirkuma procedūru sagatavošanas.

Publicēts: 20.03.2020.

 

Aktuālā informācija par SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

Jau iepriekš tika rakstīts, ka SIA “Ilūkstes siltums” un SIA “DGS” (reģ. Nr. 40003261723) ir noslēgušas 2 būvniecības līgumus:

 • 30.05.2019. Līgums par būvdarbu veikšanu Nr. IL-T-2019/KF, līguma cena 557 301,89 EUR bez PVN (projekts “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040);
 • 07.06.2019. Līgums par būvdarbu veikšanu Nr. IL-K-2019/KF, līguma cena 1 042 100,00 EUR bez PVN (projekts “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040).

Saskaņā ar 30.05.2019. noslēgto līgumu par siltumtīklu izbūvi Ilūkstē siltumtīklu izbūve jāpabeidz līdz 01.01.2020., savukārt 07.06.2019 noslēgtais līgums par katlumājas Jēkabpils ielā 16, Ilūkstē, pārbūvi nosaka, ka pārbūve minētajā objektā pilnībā jāpabeidz līdz 2019.gada 31.oktobrim.

Diemžēl uzņēmējs SIA “DGS” nav spējis būvniecības darbus izpildīt darbu izpildes grafikā noteiktajos termiņos un SIA “Ilūkstes siltums” ir bijusi spiesta 20.12.2019. uzteikt abus minētos līgumus.

Publicēts: 20.12.2019.

 

Aktuālā informācija par SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

Kā tika informēts iepriekš, SIA “Ilūkstes siltums” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu īsteno 2 projektus, kuru kopīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Ilūkstes novadā.

Iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu, autoruzraudzības darbu veikšana siltumtīklu izbūvei Ilūkstē” (id. Nr. IL-T-2019/KF) rezultātā 30.05.2019. SIA “Ilūkstes siltums” un SIA “DGS” (reģ. Nr. 40003261723) noslēdza Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. IL-T-2019/KF par līguma cenu 557 301,89 EUR bez PVN. Līgums paredz veikt projektēšanu un būvdarbus viena līguma ietvaros.

Uzņēmējam SIA “DGS” darbi pilnībā jāpabeidz līdz 19.01.2020., bet sakārtošanas darbi un būves nodošana ekspluatācijā jāpaveic līdz 19.01.2020. Pabeidzot darbus Ilūkste iegūs izbūvētus siltumtīklus līdz Ilūkstes vidusskolai, Ilūkstes vidusskolas sākumskolai, SIA “Veselības centrs “Ilūkste””, Ilūkstes bērnu un jauniešu centram un ugunsdzēsības depo ēkai, kopā ap 792 metru garumā.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039.

Savukārt, Iepirkuma procedūras “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu, autoruzraudzības darbu veikšana siltumavota pārbūvei Ilūkstē” (id. Nr. IL-K-2019/KF) rezultātā 07.06.2019. SIA “Ilūkstes siltums” un SIA “DGS” (reģ. Nr. 40003261723) noslēdza Līgumu par būvdarbu veikšanu Nr. IL-K-2019/KF par līguma cenu 1 042 100,00 EUR bez PVN. Līgums paredz veikt projektēšanu un būvdarbus viena līguma ietvaros.

Uzņēmējam SIA “DGS” jāveic esošās Ilūkstes katlumājas Jēkabpils ielā 16 pārbūve, Darbi jāpabeidz līdz 31.10.2019., bet sakārtošanas darbi un būves nodošana ekspluatācijā jāpaveic līdz 19.01.2020. Pārbūves darbu rezultātā esošā katlumāja tiks modernizēta, pilnībā automatizēta, ēkā tiks ievietoti jauni biokurināmā katli, kā arī uzlabots esošais katls.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040.

Publicēts: 20.09.2019.

 

Noslēgušies iepirkumi SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

Sekmīgi ir noslēgusies SIA “Ilūkstes siltums” iepirkums “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu, autoruzraudzības darbu veikšana siltumtīklu izbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-T-2019/KF.

Iepirkuma komisija 27.05.2019. pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “DGS” (reģ. Nr. 40003261723) ar piedāvāto līgumcenu 557 301,89 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039.

Veiksmīgi ir arī beidzies SIA “Ilūkstes siltums” rīkotā iepirkuma procedūra “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu, autoruzraudzības darbu veikšana siltumavota pārbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-K-2019/KF.

Iepirkuma komisija 07.06.2019. pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “DGS” (reģ. Nr. 40003261723) ar piedāvāto līgumcenu 1 042 100,00 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040.

Publicēts: 20.06.2019.

 

Izsludināti iepirkumi SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

23.04.2019. SIA “Ilūkstes siltums” izsludināja iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu, autoruzraudzības darbu veikšana siltumtīklu izbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-T-2019/KF.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039.

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/).

Pretendentu piedāvājumi iepirkuma procedūrā jāiesniedz līdz 16.05.2019. Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 650 000,00 EUR.

17.04.2019. SIA “Ilūkstes siltums” izsludināja iepirkuma procedūru “Būvprojekta izstrāde, būvdarbu, autoruzraudzības darbu veikšana siltumavota pārbūvei Ilūkstē”, id. Nr. IL-K-2019/KF.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040.

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/).

Pretendentu piedāvājumi iepirkuma procedūrā jāiesniedz līdz 14.05.2019. Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 1 200 000,00 EUR.

Publicēts: 23.04.2019.

 

Aktuālā informācija par SIA “Ilūkstes siltums” īstenotajiem projektiem

Kā tika informēts iepriekš, SIA “Ilūkstes siltums” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu plāno realizēt 2 projektus, kuru kopīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Ilūkstes novadā.

SIA “Ilūkstes siltums” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra ir parakstījusi 2 līgumus par šādu projektu īstenošanu:

 • “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, projekts jārealizē 24 mēnešu laikā;
 • “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, projekts jārealizē 21 mēneša laikā.

Šobrīd SIA “Ilūkstes siltums” strādā pie tā, lai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktu publiskos iepirkumus projektēšanas pakalpojumiem un būvdarbiem, kas ļautu īstenot minētos projektus. Iepirkuma procedūras par projektēšanas pakalpojumiem un būvdarbiem plānots izsludināt līdz 2019.gada 1.maijam.

Visa informācija par iepirkuma procedūrām tiks publicēta Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā (Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē https://www.iub.gov.lv/).

Publicēts: 15.03.2019.

 

Ilūkstē uzsākts siltumavota pārbūves projekts

SIA “Ilūkstes siltums” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir uzsākusi realizēt projektu, kura vispārīgais mērķis ir veicināt energoefektivitāti Ilūkstes pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā, paaugstināt siltumenerģijas ražošanas efektivitāti, rekonstruēt siltumavotu, modernizējot atjaunojamo energoresursu izmantojošas siltumražošanas jaudas un uzstādot 3 biokurināmā katlu kaskādi – 1MW + 1MW + 0.5MW.

2018.gada 13.decembrī SIA “Ilūkstes siltums” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra parakstīja līgumu par projektu “Siltumavota pārbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/040, projekts jārealizē 21 mēneša laikā.

Aprēķināts, ka projekta rezultātā tiks iegūts siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums 24,12%, siltumenerģijas ražošanai patērētā kurināmā un elektroenerģijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 eiro apmērā ir 6,53 MWh/gadā, kā arī CO2 emisijas ietaupījums uz KF līdzfinansējumu 1000 euro apmērā 0,005 tCO2/gadā.

Sasniedzot projekta mērķi un plānotos rezultātus, tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas Ilūkstes pilsētas centralizētajā siltumapgādes sistēmā – zema siltumavota efektivitāte un salīdzinoši augstas kurināmā, elektrības, remontu un personāla izmaksas.

Mērķa grupa šim projektam ir Ilūkstes pilsētas iedzīvotāji – siltuma patērētāji. Ar šo projektu tiks uzlabota siltumapgādes sistēmas drošība pilsētā, kā arī veikts izmaksu ietaupījums, kā arī uzlabota siltumavota energoefektivitāte. Izmaksu ietaupījums nākotnē nodrošinās tarifa samazinājumu vai vismaz tā nepalielināšanu.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

 • Iepirkuma procedūras veikšana;
 • Līgumu slēgšana ar būvniecības kompāniju un katla piegādātāju;
 • Būvprojekta izstrāde un saskaņošana, autoruzraudzība;
 • Katlumājas pārbūves darbu veikšana;
 • Būvuzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
 • Publicitātes pasākumi atbilstoši publicitātes vadlīnijām 2014.-2020.gadam.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 1 252 578.00 EUR, tai skaitā kopējās attiecināmās izmaksas 991 800.00 EUR, no kurām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 40% jeb 396 720.00 EUR.

SIA “Ilūkstes siltums” turpina arī projekta “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, īstenošanu. Šobrīd tiek veikts sagatavošanās darbs pie iepirkuma procedūras rīkošanas minētajam projektam. Iepirkuma procedūru par projektēšanas pakalpojumiem un būvdarbiem plānots izsludināt 2019.gada sākumā.

Publicēts: 19.12.2018.

 

Ilūkstē uzsākts siltumtīklu izbūves projekts

SIA “Ilūkstes siltums” ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu ir uzsākusi realizēt projektu, kura vispārīgais mērķis ir pieslēgt jaunus patērētājus SIA “Ilūkstes siltums” centralizētajai siltumapgādes sistēmai, palielinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgāde Ilūkstes pilsētā.

Šodien, 2018.gada 19.oktobrī SIA “Ilūkstes siltums” un Centrālā un finanšu līgumu aģentūra parakstīja līgumu par projektu “Siltumtīklu izbūve Ilūkstē”, Nr. 4.3.1.0/18/A/039, projekts jārealizē 24 mēnešu laikā.

Projekta specifiskais mērķis ir izbūvēt jaunus siltumapgādes tīklus, individuālos siltuma mezglus, pieslēgt centralizētai siltumapgādes sistēmai jaunus klientus, palielināt pārdodamo siltuma daudzumu, vienlaikus nodrošinot minimālus siltuma zudumus jaunajos siltumapgādes tīklos.

Projekta īstenošanas gadījumā tiks uzlabota Ilūkstes siltumapgādes sistēmas efektivitāte, nodrošināta iespēja jauniem klientiem pieslēgtiem un saņemt centralizētās siltumapgādes sistēmas pakalpojumus, kā arī samazināsies ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas.

Projekta ietvaros plānotas šādas darbības:

 • Iepirkuma procedūras veikšana;
 • Būvprojekta izstrāde un saskaņošana, autoruzraudzība;
 • Būvdarbu veikšana, siltumapgādes tīklu un individuālo siltuma mezglu izbūve;
 • Būvuzraudzības veikšana būvdarbu laikā;
 • Publicitātes pasākumi atbilstoši publicitātes vadlīnijām 2014.-2020.gadam.

Kopējās projekta izmaksas sastāda 676 389.99 EUR, tai skaitā kopējās attiecināmās izmaksas 559 000.00 EUR, no kurām ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums veido 40% jeb 223 600.00 EUR.

Publicēts: 19.10.2018.

EcoHeat Latvia nodrošina siltumenerģijas pakalpojumu sniegšanu Latvijas pašvaldībām, uzstādot un pārvaldot modernas mobilas (pārvietojamas) šķeldas konteinertipa katlu mājas

Latvijā šādu pakalpojumu nodrošina tikai SIA EcoHeat Latvia

Uzņēmums šobrīd ir uzstādījis un pārvalda astoņas katlu mājas dažādās Latvijas pašvaldībās.

Pakalpojumi tiek sniegti uzstādot grupas uzņēmuma EcoHeat Tehnologies ražotas iekārtas,kas ir viens no modernākiem un vadošajiem siltumenerģijas iekārtu ražotajiem Baltijas un Skandināvijas valstīs.

Uzstādīto un jauno katlu māju
lokācijas

Klientu ieguvumi sadarbojoties ar EcoHeat

Klientiem nav jāveic kapitāla ieguldījumi par saviem līdzekļiem, kā arī nav jāuzņēmas iekārtu apkalpošanas, garantijas, u.c. potenciālie riski.

Tiek saglabāts esošais vai samazināts siltumenerģijas tarifs, situācijā, kad klientam nav jāveic savas investīcijas.

Iespējama iepriekšējā siltuma avota saglabāšana, jo mobilās iekārtas tiek novietotas un pieslēgtas paralēlā slēgumā ar esošo katlu māju.

Nav nepieciešams nodarbināt papildus cilvēkus.

Nepieciešamības gadījumā, iespējams palielināt jaudu, jo iespējama moduļu savienošana kaskādē.

Iekārtas atbilst ES izstrādātajām “zaļā kursa” un CO2 izmešu daudzuma samazinājuma vadlīnijas.

Radušies jautājumi?

Sandis Gromovs


Mūsu uzņēmumā strādā vairāk nekā 50 speciālistu, tostarp augsti kvalificēti inženieri, un mums ir vairāk nekā 10 gadu pieredze plaša spektra katlumāju komponentu ražošanā. Ja ir radušies kādi jautājumi par EcoHeat pakalpojumiem, tehnoloģijām vai ja vēlaties sadarboties, sazinieties ar mums jau šodien!

  Tel. nr.:(+371) 29185197